HSR Administraties & Belastingen - Privacy Statement
 
     
 

Per 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en hebben alle ondernemers te maken met de Algemene Verordening persoonsgegevens (AVG). Een ieder, dus ook HSR Administraties en Belastingen, dient voor die datum zijn privacy beleid op orde te hebben.

Welke persoonsgegevens verwerkt HSR Administraties en Belastingen?
HSR Administraties en Belastingen gebruikt naam, adres, telefoonnummer en emailadres om contact op te kunnen nemen. Tevens gebruikt HSR Administraties en Belastingen alle aan haar beschikbaar gestelde, door de cliënt verstrekte(financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van haar dienstverlening.

Waar verwerken wij persoonsgegevens?
HSR Administraties en Belastingen verwerkt uw persoonsgegevens in onze software ten behoeve van:

  • Het kunnen opstellen van jaarrekeningen
  • Het voeren van de administratie
  • Het voeren van de salarisadministratie
  • Het opstellen van aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting
  • Om advies te kunnen geven
  • En alle overige werkzaamheden behorende tot of gerelateerd aan bovengenoemde werkzaamheden

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
HSR Administraties en Belastingen bewaart uw persoonsgegevens twee jaar, tenzij de wet of beroepsregels hiervoor een termijn hanteren die afwijkt, dan zullen wij deze aanhouden.

Delen van persoonsgegevens met derden
HSR Administraties en Belastingen deelt alleen persoonsgegevens met derden wanneer er een verwerkingsovereenkomst met bedoelde partij bestaat en wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.
Deze verwerkingsovereenkomsten liggen ter inzage op ons kantoor.
Wanneer er vanuit een juridisch of (straf)rechtelijke verplichting een beroep op deze gegevens wordt gedaan zal HSR Administraties en Belastingen persoonsgegevens met de betreffende instanties moeten delen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HSR Administraties en Belastingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de (digitale) persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u aangegeven organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hsradministraties.nl.
Om er zeker van te zijn dat degene die het verzoek indient ook daadwerkelijk deze persoon is verzoeken wij een ieder bij dit verzoek een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u uw pasfoto, het document (paspoort of rijbewijs) nummer, het Burgerservicenummer en bij een paspoort de MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort) zwart of onleesbaar te maken.
HSR Administraties en Belastingen bewaart dit document nooit en gebruikt het alleen ter verificatie.
HSR Administraties en Belastingen zal zo snel als mogelijk reageren, maar binnen vier weken.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
HSR Administraties en Belastingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op met info@hsradministraties.nl

Privacy Protocol
HSR Administraties en Belastingen heeft een uiterst gedetailleerd Privacy Protocol opgesteld welke periodiek getoetst en aangepast zal worden.
Op aanvraag kunt u dit Privacy Protocol inzien.
Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop HSR Administraties en Belastingen met uw persoonsgegevens omgaat kunt u uw klacht schriftelijk richten tot HSR Administraties en Belastingen. Postbus 44, 1400 AA BUSSUM. HSR Administraties en Belastingen zal zo snel als mogelijk reageren maar binnen vier weken, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal HSR Administraties en Belastingen – met vermelding van de reden – binnen die termijn aan u kenbaar maken wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan u zal toe worden gestuurd.
Wanneer u niet in kunt stemmen met de af- en behandeling van uw klacht dan kunt u uw klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 
 
   
    HSR Administraties & belastingen
  Postadres: Postbus 44
      1400 AA Bussum
    Bezoekadres: Albrechtlaan 14 C
      1404 AK Bussum
       
      BTWnr. NL8514.52.760.B 01